top of page
נהלים והנחיות לשיזוף בשירות עצמי 24 שעות ביממה

נהלים והנחיות לשיזוף בשירות עצמי 24 שעות ביממה

 • אני מאשר\ת שהודרכתי על אופן השימוש במכונות השיזוף ואני מודע\ת ששימוש מופרז או לא אחראי וע"פ ההוראות שניתנו לי הוא על אחריותי הבלעדית בלבד.

 • אני מתחייב\ת לוודא שדלת הכניסה לחנות נעולה אחרי כניסתי\יצאתי מהמקום. ובמידה ויש תקלה אני מחוייב\ת לדווח לבעל המקום בשיחת טלפון

 • אני מודע\ת לכך  שלא שניתן להכניס איתי חבר\ה לחדר השיזוף!.

 • אני מתחייב\ת בכך לא להכניס אף אדם למקום ולא לפתוח את הדלת לאף אדם זר\לקוח אחר. הכניסה היא אישית בלבד ובאמצעות האפליקציה האישית של כל לקוח.

 • אני מתחייב\ת לשמור על הנקיון של המקום ובמיוחד בחדר השיזוף – אין להשאיר לכלוך על הריצפה. נא להחזיר למקום את משקפיי המגן.

 • יש לסגור את הדלת של המכונה לאחר השימוש.

 • אין להפעיל את מכונת השיזוף יותר משימוש 1 בלבד!.

 • אני מודע\ת לכך שכל המקום (חוץ מחדרי השיזוף) מתועד ומוקלט 24 שעות ביממה.

 • אין להגיע לשיזוף יום אחרי יום.

 • אין להשתמש במתקני השיזוף תחת השפעת אלכוהול או סמים.

 • הנני מתחייב/ת לפצות את TLV Tanning בגין כל נזק שיגרם לציוד במקום, מכל סוג שהוא, לרבות נזק למבנה, עקב שימוש שלא

 • ע"פ כללים אלו ו/או עקב שימוש בלתי זהיר מצידי.

ידוע לי שאם לא אכבד את נהלי המקום 'טי אל וי טאנינג' תהא רשאית לבטל את המנוי ללא החזר כספי מבלי לגרוע מכל סעד ו/או זכות להם זכאית 'טי אל וי טאננינג' בשל מעשה ו/או מחדל העומד בניגוד לנהלים כאמור.

bottom of page